top of page

Actividade Nº9: Control de xiro temporizado dun motor hidráulico

Os obxetivos que se acandan o finalizar a presente actividade, son os seguintes:
– Realiza-lo control dun motor hidráulico de tal forma que o xiro horario controlase a través do
pulsador S2 e o antihorario a través do S3, deberá asegurarse de que se xira a dereitas non
pode xirar a esquerdas e viceversa sen antes pasar pola parada.O motor podrá parar en
cualquer momento accionando o pulsador S1. O sistema dispondrá dunha parada automática,
na que unha vez transcurridos 60 sg de xiro, tanto horario como antihorario, o motor parará.
– Realizar-lo conexionado físico e explicar o funcionamento do circuito que aparece a
continuación.
– Identifica-lo relé temporizado e explicar o seu funcionamento.
Image-empty-state.png

Actividad Nº9 - Explicación montaxe e conexionado do esquema hidráulico.

Neste video mostrase o montaxe e
conexionado do esquema hidráulico.

Image-empty-state.png

Actividad Nº9 - Explicación montaxe e
conexionado do esquema eléctrico.

Neste video mostrase o montaxe e
conexionado do esquema eléctrico.

Image-empty-state.png

Actividad Nº9 - Explicación funcionamento.

Neste video mostrase o funcionamento.

bottom of page